ОБЩИ ДАННИ


 • Име и фамилия: Станислава Потоцка
 • Длъжност: Старши учител по информатика и информационни технологии
 • Образование: Висше - степен Магистър - специалност "Учител по математика и информатика" - СУ "Св. Климент Охридски" - 2003 година
 • Професионално квалификационна степен: IV - ДИУУ към СУ "Св. Климент Охридски" - 2013 година
 • Професионално квалификационна степен: V - ДИУУ към СУ "Св. Климент Охридски" - 2010 година
 • Професионален опит: 21 години
 • Месторабота: СУ "Летец Христо Топракчиев" - от 01.09.2011 година (11 години)
 • Предходна месторабота: 56 СОУ "Професор Константин Иречек" (01.09.2005 г. - 31.08.2011 г. ) и 81 СОУ "Виктор Юго"(05.01.2004 г. - 31.08.2005 г.) - град София
 • Преподавател по: Информатика и информационни технологии 5-12 клас

Моята педагогическа философия

Най-големият успех за един учител е да може да каже: "Учениците ми сега работят, като че ли аз не съществувам."

Мария Монтесори 


Умения и компетенции

Социални и граждански умения и компетенции

 • Комуникативност
 • Толерантност
 • Самоувереност
 • Точна самооценка
 • Емпатия 
 • Презентиране
 • Активно участие в работата на педагогическия съвет и различни комисии, които допринасят за развитието и изпълнението на стратегията за развитие на училището
 • Организация и участие в състезания по информационни технологии
 • Провеждане на занимания по интереси
 • Активно взаимодействие с родителите
 • Участие в международни проекти
 • Добра адаптация в междукултурна и международна среда
 • Оказване на методическа помощ на млади и новоназначени учители - споделяне на опит, материали и тестове
 • Провеждане на открити педагогически практики и обучения на учители

Организационни умения и компетенции

 • Организатор по фирмен мениджмънт - квалификация придобита в средното образование
 • Работа в екип
 • Самостоятелно и отговорно вземане на решения
 • Организираност
 • Иновативност
 • Ориентация към постижения и резултати
 • Проява на инициативност
 • Аналитично и критично мислене
 • Умения за самообразование и учене
 • Решаване на проблеми

Когнитивно-базирани компетенции

 • Създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат 
 • Ефикасно междуличностно общуване - уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всеки ученик, родител и служител
 • Реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване 
 • Грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели

Технически умения и компетенции

Отлични технически умения при работа с компютър:

 • Операционна система Windows
 • Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, OneNote, Publisher
 • Графични редактори: Adobe Photoshop, Corel Draw, Dia, GIMP, Inkscape, Paint, Sumo Paint
 • Уеб дизайн: работа с Content Management System, блогове (Webnode, Weebly), HTML, CSS, Java Script, Web Site X5, WYSIWYG Web Builder.
 • Създаване на колажи, клипове от снимки и обработка на звук - Microsoft Research AutoCollage 2008, Momento Express, Sqirlz Water Reflections, Flash Slideshow Maker Professional, Photo Story 3, OpenShot Video Editor, Pro Show Gold, AVS Editor, Audacity и други.
 • 3D моделиране: SketchUp
 • Анимация: Macromedia Flash 8 
 • Управление на проекти: Project Libre
 • Програмиране: C#, SQL, Java, Visual Basic 6, Delphi 7, Pascal, Scratch.

Добро ниво на владеене на английски език

Create your website for free!